Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • niektóre pliki do pobrania są jako skan
 • brak opisów zdjęć przy wydarzeniach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Hościło, ps5@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856751322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku od strony placu przedszkolnego przez bramkę z łącznika między ul. Krańcową a ul. Gradową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ma podjazd dla wózka przy bramce i przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę (o szer. 1,5 m) oraz odległość 32 m chodnika o szerokości 1,14 m. Dzwonek zewnętrzny znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,51 m. W łapaczu po prawej stronie znajduje się domofon na wysokości 1,58 m. Przedszkole mieści się w dwóch domkach połączonych łącznikiem. Trzy sale są na parterze, jedna sala i kuchnia są na poddaszach. Prowadzą tam 4 klatki schodowe. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.