Opłaty za przedszkole

   Termin wpłat za pobyt i żywienie do 10-go każdego miesiąca.

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.


Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
 

Wysokość opłat od 1 września 2023:

 • za przedszkole - dotyczy 3-5 latków

 Każda rozpoczęta godzina pobytu powyżej 5-godzinnej bezpłatnej podstawy programowej (7.30-12.30)

 jest płatna – 1,30 zł.

 Opłata ulgowa - 0,65 zł za godzinę (decyzje MOPR – zasiłek rodzinny lub BKDR).

 •  za żywienie - dotyczy wszystkich dzieci

Wyżywienie całodzienne (śniadanie + obiad + podwieczorek) – 9,00 zł.

Wyżywienie przy zgłoszeniu tylko na 5 godz. (śniadanie + obiad) – 6,60 zł. 


Oświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego dostępne w przedszkolu - zniżka od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

BKDR - zniżka od następnego miesiąca po zgłoszeniu numeru karty i pozytywnej weryfikacji.

Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia faktu utraty prawa do zniżek.


Podstawa do wnoszenia opłat:

 1. UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
 2. UCHWAŁA NR LXXI/970/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
 3. Zarządzenie Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019r.
 4. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2022 DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W BIAŁYMSTOKU z dnia 05.12.2022 r. dotyczące zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej przez dzieci i pracowników oraz wysokości opłat za posiłki od 1 stycznia 2023r.

Wpłat za przedszkole dokonujemy tylko przelewem na dwa oddzielne konta:

 • opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkole
 • opłata za żywienie

Każdy Rodzic otrzymuje informację - e-mail z kwotą do wpłacenia za przedszkole oraz numerem konta na który należy zrobić przelew.

Na przelewie proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

W razie wątpliwości proszę skonsultować się z Intendentem przedszkola.

Za wpłaty po terminie są naliczane odsetki ustawowe.

Dziękujemy wszystkim za terminowe wnoszenie opłat


Szanowni Rodzice!

 W związku z nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od I stycznia 2017 r. sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostają subwencją oświatową.

 Rodzice tych dzieci muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


Opłaty do 10 – tego na oddzielne konta bankowe:

 1. wyżywienie – wpłacamy z góry (za dany miesiąc)
 2. opłatę za korzystanie z przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

We wrześniu do 10.09 należy zapłacić:

 1. wyżywienie - za wrzesień –wpłacamy z góry do 10-tego września!

W październiku do 10.10 należy zapłacić:

 1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
 2. wyżywienie za październik